Historia

Klasy 4-8

Hist_SP_4_8_Historia_kl_4_PSO.pdf

Hist_SP_4_8_Historia_kl_5_PSO.pdf

Hist_SP_4_8_Historia_kl_6_Kryteria_wymagan.pdf

His_SP_4_8_Historia_kl_7_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf

His_SP_4_8_Historia_kl_8_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf

 

Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością europejską i światową, kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich, szacunku do własnego państwa i symboli narodowych.

Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie przekazać informację uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i ile potrafi. Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności, postawa.

 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.

 

  1. Pisemne:

-          odpowiedź na pytania

-          rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń

-          testy

-          kartkówki

  1. Ustne:

-          kilkuzdaniowa wypowiedź

-          udział w dyskusji

-          prezentacja pracy własnej lub grupy

  1. Praktyczne:

-          wytwory pracy np. album, słownik, praca plastyczna

-          gromadzenie i segregacja materiałów

-          posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, tekstem źródłowym

-          współpraca w grupie

-          samokształcenie

 

Ocenie podlegają:

 

-          sprawdziany wiadomości

-           odpowiedzi ustne 

-          kartkówki  (obejmują materiał z 2 ostatnich lekcji, mogą być nie zapowiadane)

-          aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra)

-          zeszyt ćwiczeń

-          dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp.

-          uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do lekcji

 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.

 

Uczeń otrzyma ocenę:

 

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych  poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
 • nie opanował minimum wiadomości programowych

 

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym,
 • nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela
 • nie pracuje w grupie ani zespole zadaniowym,
 • nie formułuje własnych wniosków,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające  zastosowania podstawowych umiejętności.

 

DOSTATECZNĄ jeżeli

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym,
 • czasami pracuje nie systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną, grupową lub zespołową,
 • rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych,
 • czasami poprawnie formułuje wnioski,
 • ma problemy z obroną swoich poglądów,
 • nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań lub ich części,
 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z  podstawowych źródeł informacji.
 • zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu.

 

DOBRĄ jeżeli:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim,
 • charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca zarówno indywidualna jak grupowa,
 • często uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych,
 • poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów,
 • odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.
 • zna najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów regionu.

 

BARDZO DOBRĄ jeżeli:

 

 • opanował  w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych,
 • charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa,
 • chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych,
 • właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów,
 • wyróżniająco  wywiązuje się z powierzonych zadań i ról,
 • sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji .
 • potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości.
 • bierze udział w konkursach historycznych.
 • wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii ale również przedmiotów pokrewnych.
 • posiada dużą wiedzę o historii regionu.

 

CELUJĄCĄ jeżeli:

  

 • samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji.
 • przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów.
 • odnosi sukcesy w konkursach historycznych, w których wymagana jest wiedza wykraczająca poza treści programowe.
 • wiąże dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi.

 

Aktywność  uczniów podlegających ocenianiu na lekcjach historii

 

Oceniane umiejętności

Aktywność ucznia podlegająca obserwacji i ocenie

Narzędzia oceny

Pisanie

Referaty

Sprawdziany pisemne

Kartkówki

Kryteria oceny prac pisemnych

Kryteria sprawdzianów

Mówienie

Wypowiedzi ustne na lekcjach

Udział w dyskusji

Kryteria wypowiedzi ustnej

Obserwacja

Współpraca w grupie

Praca w grupach na lekcji

Obserwacja

Karta oceny pracy w grupie

Karta samooceny

Posługiwanie się terminami historycznymi

Wypowiedzi ustne

Prace pisemne

Kryteria wypowiedzi ustnej

Kryteria oceny prac pisemnych

Posługiwanie się mapą i atlasem

Wypowiedzi ustne

Prace pisemne

Zadania praktyczne

Kryteria wypowiedzi ustnej

Kryteria oceny prac pisemnych

Obserwacja

Porządkowanie i selekcja materiału

Gromadzenie i selekcja materiału

Obserwacja

Poszukiwanie i posługiwanie się źródłami informacji

Praca ze słownikami

Gromadzenie materiału

Samodzielne zdobywanie informacji

Obserwacja

Terminowość wykonywania zadań

Planowanie

Organizowanie

Obserwacja

Kreatywność

Prace praktyczne

Obserwacja

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

 

Systematyczność

Estetyka

Pomysłowość

Obserwacja

 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii

 

Ocena niedostateczna:

n  nie wykazał się wiadomościami wymaganymi na ocenę dopuszczającą

n  nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań

 

Ocena dopuszczająca:

 

n  przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje proste zadania, wykorzystuje podstawowe umiejętności

n  potrafi określić wiek, jego połowę,  w którym miało miejsce dane wydarzenie

n  potrafi umieścić najważniejsze wydarzenia w czasie, zaznaczyć je na osi czasu

n  zna podstawowe fakty, postacie  i terminy niezbędne w procesie nauki

n  wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe

 

Ocena dostateczna:

 

 • uczeń rozumie podstawowe fakty i pojęcia historyczne
 • potrafi uporządkować najważniejsze wydarzenia chronologicznie
 • potrafi łączyć postacie z odpowiadającymi im wydarzeniami
 • potrafi z osi czasu odczytać zaznaczoną datę
 • wskazuje na mapie miejsca omawianych wydarzeń
 • potrafi wykorzystać podstawowe źródła informacji
 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje podstawowe problemy
 • formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową
 • popełnia błędy językowe i stylistyczne

 

Ocena dobra:

 • samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy a trudniejsze przy pomocy nauczyciela
 • określa przyczyny i skutki wydarzeń historycznych
 • posługuje się terminologią poznaną na lekcji
 • potrafi scharakteryzować poznane sylwetki osób,
 • lokalizuje na mapie przebieg wydarzeń
 • porządkuje wydarzenia chronologicznie 
 • wykorzystuje źródła informacji poznane na lekcji
 • formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź
 • próbuje dokonywać własnych sądów i opinii

 

Ocena bardzo dobra:

 

 • samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze
 • prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji
 • samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny i skutki wydarzeń
 • przedstawia na mapie zmiany terytorialne
 • potrafi  z osi czasu odczytywać odpowiadającą danemu wydarzeniu datę
 • wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela
 • samodzielnie dokonuje ocen  poszczególnych wydarzeń i postaci
 • formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym

 

Ocena celująca:

 

 • samodzielnie rozwiązuje problemy
 • wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które uczeń samodzielnie zdobył
 • samodzielnie dostrzega związki między wydarzeniami
 • wyraża własne zdanie, popiera je logicznymi wydarzeniami
 • wykorzystuje wiedzę o regionie
 • wypowiada się poprawną polszczyzną

 

Kryteria oceny pracy w grupie

 

 • zaangażowanie w pracę grupy
 • realizacja wyznaczonego zadania
 • pełnione funkcje i role
 • rozumienie osobistej sytuacji w grupie
 • umiejętności pracy w grupie

 

Wymagania na poszczególne oceny:

 

niedostateczna

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Przeszkadza członkom grupy w pracy

Nie wykonuje wyznaczonej pracy w określonym czasie

Zajmuje się innymi sprawami

Nawet przy pomocy kolegów i nauczyciela nie wykonuje zadania

Nie wywiązuje się (lub rzadko) z powierzonych zadań i funkcji

Nie uświadamia sobie własnych trudności we współdziałaniu

Nie docenia pracy innych, negatywnie dominuje w grupie

Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy

Czasami przeszkadza innym

Realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część zadań

Czasami nie wywiązuje się z pełnionych w grupie funkcji

Nie przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole

Rzadko  chwali wkład pracy innych

Nie szanuje zdania innych

 

Pracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza mu się nie akceptować przynależności do danej grupy

Realizuje większość zadań sam

Zgodnie z predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w grupie

Akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na temat swojej pracy w grupie

Potrafi pochwalić kolegów za pracę  ale zdarza mu się również i ich krytyka

 

 

Jest zdyscyplinowany

Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

Wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie

Konsekwentnie wykonuje swoją pracę

Wykonuje zgodnie  z predyspozycjami przydzielone funkcje  ale próbuje  podejmować inne

Dostrzega swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować

Tolerancyjny

Docenia pracę innych

Zaangażowany w pracę w grupie

Wykazuje inicjatywę

Angażuje wszystkich do pracy

Pomaga kolegom mającym trudności

Samodzielnie podejmuje się realizacji zadania

Przyjmuje na siebie wiele zadań

Zdyscyplinowany

Potrafi pokierować członkami zespołu

Pełni wiele funkcji

Potrafi wskazać swoje mocne i słabe punkty pracy w grupie

Potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy, szanuje innych

 

 

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych

 

Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu  przedmiotowego.

Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki.

Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu brane są elementy wyżej wymienione.

Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku.

 

 

 

Zadawanie i ocena prac domowych

 

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do nauki,  organizacja i planowanie samouczenia się .

 

 • Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
 • Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin
 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania
 • Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności
 • Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie
 • Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania)
 • Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej
 • Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej lub „ –  ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania nauczycielowi)
 • Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 • Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, lekceważy swoje obowiązki
 • Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy

 

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów lub testów

 

 • W ciągu semestru mogą się odbyć 3-4 sprawdziany
 • Sprawdziany są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych
 • Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest ustalony z większością uczniów danej klasy
 • Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności  sprawdzanych na sprawdzianie
 • Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 14  dni od daty pisania
 •  Uczeń może poprawić każdą niezadawalającą ocenę  ze sprawdzianu,  na zasadach ustalonych wcześniej z  nauczycielem.

 

Galeria zdjęć