Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasy 4-8

Religia

Klasa 1

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Zna chrześcijańskie pozdrowienia ( Niech będzie pochwalony, Szczęść Boże) i bardzo chętnie się nimi posługuje w stosownych do tego sytuacjach.
 2. Wzorowo zachowuje się w świątyni i miejscach, gdzie jest umieszczony krzyż.
 3. Przyjmuje wzorową postawę podczas słuchania Pisma świętego i modlitwy.
 4. Potrafi opowiedzieć i przedstawić za pomocą ilustracji niektóre historie biblijne
 5. Zna modlitwę Aniele Boży
 6. Chętnie uczy się dodatkowych piosenek religijnych
 7. Wyróżnia się aktywnością podczas lekcji.
 8. Chętnie bierze udział w konkursach o tematyce religijnej

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który

 1. Potrafi opowiedzieć i przedstawić za pomocą ilustracji niektóre historie biblijne
 2. Zna chrześcijańskie pozdrowienia ( Niech będzie pochwalony, Szczęść Boże) i potrafi zastosować je w odpowiedniej sytuacji.
 3. Bardzo dodrze zachowuje się w świątyni i miejscach, gdzie jest umieszczony krzyż.
 4. Z uwagą i skupieniem słucha Pisma świętego.
 5. Naśladuje dobroć Jezusa w życiu codziennym w stosunku do nauczycieli , rodziców

      i rówieśników, chętnie pomaga innym.

 1. Zna najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i potrafi wykonać ilustrację

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Zna chrześcijańskie pozdrowienia ( Niech będzie pochwalony, Szczęść Boże).
 2. Dobrze zachowuje się w świątyni i miejscach, gdzie jest umieszczony krzyż.
 3. Z należytym szacunkiem odnosi się do Pisma świętego.
 4. Zna tradycje związane z obchodami najważniejszych świąt liturgicznych, potrafi                 o nich opowiadać i wykonać ilustracje.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1.      Wykazuje właściwą postawę modlitewną.

2.      Na katechezie wypowiada się niechętnie, słownictwo jest ubogie,  wykonane prace są niestaranne.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Niechętnie bierze udział w katechezie, nie wykazuje zainteresowania lekcją
 2. Nie podejmuje żadnych starań

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Odmawia współpracy z nauczycielem katechetą.
 2. Nie nawiązuje odpowiedniego kontaktu z rówieśnikami, odmawia pomocy, gdy ktoś mu proponuje.
 3. Nie zna podstawowych modlitw i nie wykazuje zainteresowania, aby się ich nauczyć.

 

Ocenie podlegają:

- wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem oceniania

- znajomość modlitw

- przygotowanie do katechezy

- zadania domowe

- zadania dodatkowe

- praca na lekcji

 

Galeria zdjęć