Egzamin ósmoklasisty 2024 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego Procedura przyznawania punktów Wykaz zawodów

Dla ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty 2024 r.

Podstawowe informacje na temat sposobu i warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji i nauki  z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Terminarz oraz czas trwania egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Do egzaminu w terminie dodatkowym (10,11,12 czerwca 2024 r.) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni:
14 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
15 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
16 maja 2024  r. o godz. 9.00 – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.
Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut, j. obcy - do 135 minut.
Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu
1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.
3. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych) ani korzystać z nich w tej sali.

5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
6. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Przewodniczący zespołu może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
7. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.
8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcja dla zdającego. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
9. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
10. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.
11. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających z dostosowań czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

12. Po czynnościach organizacyjnych (w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania) przewodniczący zespołu zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.

13. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny następuje odtworzenie płyty CD.
14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.

15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
16. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
17. Po upływie dodatkowego czasu (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi przewodniczący poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.


W przypadku:
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
- zakłócania przebiegu egzaminu,
- wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach przewodniczący przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu egzaminacyjnego.

 

Arkusze

Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z języka polskiego i języka obcego składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z matematyki składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych, karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi.

 

Zasady zaznaczania odpowiedzi

Rozwiązania zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie wyznaczonego kwadratu. Jeśli uczeń się pomyli, błędne zaznaczenie powinien otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną odpowiedź.
Jeśli uczeń pomyli się, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę powinien przekreślić i nad lub obok niepoprawnego fragmentu powinien napisać poprawną odpowiedź.

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.


Wgląd do prac
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd wyznacza termin wglądu.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

UWAGA:

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.


Dodatkowe informacje (w tym informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z lat 2019-2023) są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w zakładce: egzamin ósmoklasisty.

Przydatne linki:

1.       Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

20230817 E8 2024 Informacja COMPL FIN.pdf (cke.gov.pl)

 

2.       Komunikat o dostosowaniach

20230817-E8_24-Komunikat-o-dostosowaniach-FIN-p2.pdf (oke.jaworzno.pl)

 

3.       Informatory o egzaminie z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/informatory/

 

4.       Opis formuły arkuszy egzaminacyjnych w 2021 r.:

https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/12/16/formula-arkuszy-egzaminacyjnych-w-2021-r-e8/

 

5.       Arkusze egzaminacyjne 2023 r.:

https://oke.jaworzno.pl/www3/2022/05/24/arkusze-egzaminacyjne-egzamin-osmoklasisty-maj-2022/

 

6.       Materiały dodatkowe (zestaw zadań powtórkowych, próbny egzamin 2020, arkusze pokazowe, przykładowe arkusze egzaminacyjne, filmy o egzaminie ósmoklasisty)

https://oke.jaworzno.pl/www3/materialy-dodatkowe/

 

 

Źródło:

Centralna Komisja Egzaminacyjna, dostęp na 25.01.2024 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, dostęp na 25.01.2024 r.

 


 

Galeria zdjęć